Projekty


Aktívne

The turnover of individual male Tawny Owls (Strix aluco) in two different environments and in two different EU countries - (2018 - 2019) malý projekt podporený skupinou zameranou na ochranu sov -  die Arbeitsgemeinschaft Eulenschutz (AGE) z Nemecka. Cieľom projektu je výskum výmeny jedincov v populácii. Pomocou nahrávania hlasov samcov vieme identifikovať konkrétnych jedincov. Ak na tých istých miestach nahrávanie zopakujeme, vieme nahrávky porovnať. Takto zistíme či sa samec na lokalite zamenil za iného alebo či sa nenachádza v teritóriu. Nahrávanie hlasov bude prebiehať v Anglicku a na Slovensku, aby sme porovnali výmenu jedincov v dvoch odlišných krajinách.  

Ukončené

Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev - (2015) malý členský projekt zameraný na získanie základných údajov o populácii sov a ostatných druhov vtákov (ďatle a iné) s cieľom potvrdiť vyššiu hustotu teritórií sov v porastoch Pro Silva. Budú získané údaje zo 4 plôch Pro Silva a porovnané s údajmi zo 4 lokalít podobného veku porastov, ale obhospodarovaných tradičnými lesohospodárskymi postupmi. V rámci projektu budú porovnané tiež údaje o sovách z dvoch rezervácií.  

Mapovanie sov pre potreby Atlasu vtákov Bratislavy - (2016) malý členský projekt zameraný na mapovanie sov v oblasti lesov mesta Bratislava. Cieľom je doplnenie údajov o sovách z oblasti Malých Karpát - kataster Záhorskej Bystrice, Marianky, Lamača a Rače. Bude tu vykonaný akustický monitoring (použitie diktafónov na nahrávanie hlasov), a tiež  nočný monitoring na vybraných lokalitách. Územie bude rozdelené do štvorcov a bude pokryté diktafónmi na stanovených bodoch. Atlas vtákov Bratislavy po ukončení mapovania predstaví rozšírenie jednotlivých druhov a prípadne odhad veľkosti ich populácie v rámci územia mesta Bratislava odbornej a širokej verejnosti. 

Bats and people in the Danube region - (2018 - 2019) projekt podporený Vyšehradským fondom. Projekt zabezpečí podrobný prieskum zameraný na netopiere pohraničného regiónu. Taktiež pomocou kurzov a prezentácií zlepší povedomie verejnosti o netopieroch a ich ochrane. Z praktických aktivít budú upravené podzemné priestory formou úpravy vchodov a zvýšením počtu odpočinkových miest v nich. Tieto aktivity pomôžu zlepšiť ochranu netopierov v regióne s mnohými chránenými územiami. Viac info TU.