sobota 21. marca 2015

Cestné komunikácie - vážny problém

Zrazená sova lesná (Strix aluco) Foto: R. Slobodník
Ohrozenie populácií sov súvisí najmä so stratou prirodzených biotopov. No časť sov je ohrozená, minimálne lokálne, fragmentáciou (rozdrobovaním) biotopov pomocou ciest. Zároveň cesty predstavujú aj priame nebezpečenstvo kolízií s vozidlami.Najväčšie riziko predstavujú pre čerstvo lietajúce mláďatá, ktoré nevedia ešte dobre lietať a manévrovať. Zrážky s vozidlami sú pri sovách častejšie ako napr. pri dravcoch. Sovy lovia prevažne pomocou sluchu - najmä druhy žijúce v otvorenej krajine lietajú nízko nad poľom či lúkou. Navyše okraj ciest je často kosený, trávnatý. Zdržujú sa tu hraboše a iné malé cicavce ako piskory či chrčky a potkany. Sovy potom prirodzene sledujú takéto biotopy, pričom sú ohrozené vozidlami. Zrážky s vozidlami hrozia najmä plamienke driemavej, kuvikovi obyčajnému a myšiarke ušatej. Tieto druhy sa vyskytujú v otvorenej krajine, ktorá je rozdelená cestami. Obeťami zrážok s vozidlami sa stávajú tiež lesné druhy sov - predovšetkým ak je les rozdelený cestou či cestami. Na základe údajov z krúžkovania sa zistilo, že najviac nálezov uhynutých sov lesných (Strix aluco) bolo nájdených do 1 km od hniezda. Čiže ak je miesto hniezdenia menej ako 1 km od cesty, hrozí vyššie riziko kolízie s vozidlom - najmä u mladých jedincov, ktoré sú vyháňané rodičmi z rodičovského teritória.

Ako zabrániť kolíziám? 
Je to ťažká odpoveď, keďže do úvahy musí byť braných viacero faktorov. Všeobecne sa odporúča niekoľko opatrení, ktoré ale nemusia vyhovovať iným vtákom a živočíchom. Jedno opatrenie je zníženie rýchlosti na rizikovom úseku. Vtáky majú viac času na reakciu a vyššiu šancu vyhnúť sa kolízii. V ideálnom prípade by mala byť rýchlosť na niektorých úsekoch znížená na menej ako 50 km/h. Pre sovy môže byť vhodné pozdĺž cesty vysadiť kroviny a donútiť ich nadletovať ponad porast. Toto riešenie, ale vytvára riziko kolízie pre spevavce ktoré kry využívajú na odpočinok či počas migrácie a ako zdroj potravy. Zníženie rýchlosti sa môže viazať na obdobie roka - spravidla pri sovách je to osamostatňovanie sa mláďat (júl-september). Na rizikových úsekoch sa odporúča, aby plochy pozdĺž ciest neboli pre sovy atraktívne z hľadiska potravy (ideálne ich zúžiť).

Dosiahnuť zlepšenie v prevencii rizika kolízií so sovami a inými živočíchmi si v prvom rade vyžaduje dobrú identifikáciu rizikových úsekov. Na pravej strane blogu nájdete odkaz na online mapu s evidovanými kolíziami - vložiť údaj môže každý ak zaznamenal úhyn na ceste. Tieto údaje nám v budúcnosti môžu pomôcť pri poznaní úsekov ciest z hľadiska kolízii so zvieratami. Ak máte údaj o zrazenom živočíchovy, aj keď neviete o aký druh ide, zapíšte ho napriek tomu do mapy. Pomôžete v evidencii.