Prihláška do klubuPrihlásenie do prírodovedného klubu je možné elektronickou prihláškou, ktorú nájdete TU. Odoslaním prihlášky súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami.

Ak ste sa už zaregistrovali a chcete ďalej navštevovať klub, vyplňte týchto pár riadkov TU.

Vysvetlenie ohľadom spracovania a ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze TU.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PRAVIDELNÚ ZÁUJMOVÚ ČINNOSŤ

ďalej „obchodné podmienky
I. Všeobecné ustanovenie
Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa vzdelávania (služieb) (ďalej len poskytovateľa) a účastníka vzdelávania (ďalej len klient). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
II. Identifikačné údaje poskytovateľa
Mgr. Vladimír Nemček - Sovule
IČO: 46 024 034
IBAN: SK72 8360 5207 0042 0624 5183  
kontakt: sovulekruzok@gmail.com, www.sovule.eu

III. Poskytované služby
  • organizácia prírodovedného klubu a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež zameraných na podporu prírodovedného vzdelávania
IV. Vznik zmluvného vzťahu
Vyjadrenie záujmu klienta
Na základe prejavenia záujmu klienta (osobne, e-mailom, prihlásením formou internetu) poskytovateľ oznámi klientovi podmienky poskytnutia požadovanej služby. Takisto platobné podmienky, podmienky účasti, zdravotné požiadavky, rozsah poskytovaných služieb, termíny a ďalšie súvisiace okolnosti. Klient vyjadruje svoj súhlas s obchodnými podmienkami služby poskytovateľa elektronickou prihláškou, nachádzajúcou sa na internetovej adrese poskytovateľa.
Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah vzniká vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky. Klient sa odoslaním prihlášky zaväzuje akceptovať tieto obchodné podmienky. Zmluvný vzťah vzniká i doručením prihlášky e-mailom (viď. predchádzajúci odstavec – vyjadrenie záujmu klienta).
V. Spôsob úhrady
Poskytovateľ oznámi záujemcovi spôsob úhrady za poskytovanú službu. Úhrada musí byť uskutočnená do začiatku 2. lekcie a to nasledovným spôsobom:
  • Šekom alebo prevodom na účet. Poskytovateľ klientovi oznámi čiastku, variabilný symbol a číslo účtu.
  • V prípade požiadavky klienta, napríklad v prípade, že za klienta platí za poskytovanú službu tretia strana (zamestnávateľ klienta, apod.), je pre klienta vystavená faktúra na základe poskytnutých údajov o platcovi. Tieto údaje klient dodá poskytovateľovi služby. Faktúra je vystavená so 14 dennou splatnosťou.
  • Vo výnimočných prípadoch je možné previesť úhradu v hotovosti. Klient obdrží o platbe daňový doklad.
   
VI. Prekážky na strane klienta
V prípade nemožnosti klienta sa zúčastniť aktivity (krúžku, aktivít), na ktorý je prihlásený, oznámi klient poskytovateľovi tejto aktivity túto skutočnosť. Poskytovateľ o prijatí tohto oznámenia upovedomí klienta. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom končí dňom odoslania potvrdenia o prijatí oznámenia. V prípade neúčasti na stretnutí má klient právo si nahradiť toto stretnutie bezodplatne ak uhradil poskytovanú službu.
VII. Prekážky na strane poskytovateľa
Poskytovateľ môže v prípade konkrétnej aktivity stanoviť minimálny a maximálny počet účastníkov. Pokiaľ počet účastníkov nedosiahne túto hranicu, je poskytovateľ oprávnený aktivitu zrušiť. Zmluvný vzťah medzi klientom a poskytovateľom tak končí dňom zrušenia aktivity. Poskytovateľ môže zrušiť aktivitu i z iných objektívnych dôvodov. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje klienta. V prípade, že vedúci aktivity nebude môcť počas priebehu aktivitu ďalej uskutočňovať a nie je možné za neho zabezpečiť plnohodnotnú náhradu, môže poskytovateľ zrušiť aktivitu. V týchto prípadoch bude klientovi vrátená pomerná časť zaplatenej ceny, ktorá sa vypočíta ako podiel uskutočnených aktivít (lekcií) a aktivít (lekcií), ktoré do ukončenia aktivity zostávajú.
VIII. Dodanie služby
Poskytovateľ sa zaväzuje dodať dohodnutú službu v kvalite a rozsahu, ktorú uviedol v podmienkach poskytnutia služby (propozície, leták, projekt, apod.). S týmito podmienkami bol klient oboznámený pred vznikom zmluvného vzťahu a podaním prihlášky podľa bodu IV. ich vzal na vedomie.
IX. Záverečné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné pre všetky služby poskytované poskytovateľom podľa týchto podmienok.  Zmenu týchto obchodných podmienok je možné uskutočniť len písomnou formou a nevzťahuje sa na už uzavreté zmluvné vzťahy, ak nie je oboma stranami dohodnuté inak.
Tieto podmienky sú platné od 1.9.2017

V Bratislave dňa 30.8.2017