utorok 31. decembra 2019

Rok v prírode

Život v prírode beží v ročnom cykle, v každej časti roka prebieha niečo iné. Aj živočíchy sú rôzne, s rôznym spôsobom života. Niektoré sa rozmnožujú skôr, niektoré prilietajú neskôr, ale pri väčšine prebieha cyklus podobne. Náš kalendár zachytáva hlavné udalosti v prírode, ktoré môžeme očakávať aj budúci rok. Zamerali sme sa na prírodu v okolí rieky Moravy a Malých Karpát. 

Január, február - Počas týchto mesiacov väčšina živočíchov odpočíva. Ak mrzne, netopiere, jazvece, chrčky odpočívajú "zimným spánkom". V tejto časti roka sa pri ľudských obydliach a vodných plochách stretneme s množstvom zimujúcich druhov vtákov. Pre všetky živočíchy je počas zimy problémom dostupnosť potravy. Prístup k nej sťažuje sneh. Ak ho napadne veľa, mnoho cicavcov aj vtákov zomiera na nedostatok potravy. V tomto období začínajú hniezdiť orliaky morské, výry skalné či krkavce čierne. Začínajú sa ozývať sovy. Na stromy drumbľujú ďatle, čím si označujú svoje teritóriá. Hmyz odpočíva pod kôrou stromov, v dutinách, aj v zemi.

Aj Sovule odpočívajú
Marec, apríl - Obdobie začiatku hniezdenia mnohých vtákov. Okrem stálych druhov ako sú sýkorky, brhlíky či ďatle, prilietajú z južných krajín migrujúce druhy. Obhajujú si svoje teritóriá a začínajú stavať hniezda. Zo zimného spánku sa preberajú cicavce ako napríklad netopiere. Začínajú intenzívne hľadať potravu. Nastáva aj presun obojživelníkov na miesta rozmnožovania - na vodné plochy. So stúpajúcou teplotou sa prebúdzajú aj čmeliaky, lajniaky a májky. Začínajú sa prebúdzať aj plazy.

Májka a hlaváčik patria k skoro sa prebúdzajúcej faune a flóre
Máj, jún - Pokračuje prílet a migrácia posledných tiahnucich vtákov - bahniakov, včelárikov a dážďovníkov. Pre ostatné druhy to je obdobie vyvádzania mláďat. Okrem vtákov rodia mláďatá aj cicavce - srny, daniele aj jelene. V stromových dutinách a na povalách budov sa rodia mláďatá netopierov. Netopier raniak hrdzavý odlieta rodiť mláďatá mimo Slovenska.

Jašterice sú veľmi aktívne
Júl, august - Koncom júla vyvádzajú mláďatá orly. Ostatné druhy už majú mláďatá vyletené. Niektoré začínajú hniezdiť druhý krát. Začína migrácia bahniakov a dážďovníkov na zimoviská. Lastovičky sa zhromažďujú pred odletom na juh. Mnohé vtáky ako kane, haje, orly, krkavce či vrany sa združujú na spoločných nocoviskách. Pre srnce nastáva obdobie ruje. Mláďatá netopierov už lietajú. Samičky raniaka hrdzavého sa vracajú naspäť na Slovensko.

Netopier raniak hrdzavý - už je späť
September, október - Jelene aj daniele súperia o samice, pričom v lesoch je počuť ich ručanie a chŕkanie. Pozdĺž riek a pohorí migrujú vtáky zo severu na juh a z pohorí do dolín. Do južných krajín odlietajú bociany, včeláriky, lastovičky, belorítky. Zároveň prebieha jesenný tok sov. Zvieratá, ktoré budú cez zimu odpočívať, intenzívne hľadajú potravu a vytvárajú si tukové zásoby. V podzemných priestoroch nastáva čas párenia netopierov. Postupne končia spoločenstvá čmeliakov, ôs a sršňov. Hmyz vyhľadáva úkryty, kde prečká zimu. 
Les hrá všetkými farbami
November, december - Zo stromov opadlo lístie. Ako klesá teplota, na vodných tokoch a plochách odpočívajú vodné vtáky v početných skupinách. Na poliach aj vode je možné pozorovať zimujúce kačice a husi. V podzemí, v dutinách stromov aj v ľudských stavbách začínajú postupne hibernovať netopiere. Krajinou preletujú kŕdle spevavcov, ako sú drozdy čvíkotavé, sojky, havrany a vrany. Nad poliami a lúkami zase lovia kane sivé. 
Podkovár malý už hibernuje
Rok čo rok sa v prírode opakujú príbehy o výchove potomstva, hľadaní potravy a prežitia zimy. Každé zviera má vlastný spôsob ako prežiť a zabezpečiť pokračovanie svojho druhu. Najťažšou skúškou býva zima a s tým spojený nedostatok potravy.

štvrtok 5. decembra 2019

Prikrmujeme vtáky v zime

Zima sa vrátila a s ňou nastáva aj čas prikrmovania vtáctva. Avšak prikrmovanie môže byť aj nebezpečné pre vtáky. Práve preto, aby sme minimalizovali ohrozenie, predstavujeme zásady zostavené Českou společností ornitologickou (ČSO).

Spravidla prikrmujeme od novembra do marca, množstvo potravy prispôsobujeme podmienkam. Ak mrzne, kŕmidlo kontrolujeme a doplňujeme častejšie. Na záhrade ho umiestnime aspoň 1,5 metra vysoko. Potrava musí byť chránená pred snehom a dažďom. Taktiež nekŕmime skazeným a plesnivým krmivom. Ak používame potraviny z domu ako je ryža, mäso a loj, tak ich nekoreníme, nesolíme, neúdime ani inak neupravujeme. 

Kŕmidlo pre vtáky v Mestských lesoch BA

Najvhodnejšia potrava pre prikrmovanie sú rôzne semená ako je slnečnica, ovos, proso, pšenica. Jablká ocenia drozdy a čvíkoty. Pre sýkorky a ďatle je vynikajúcim lákadlom loj. Ak ponúkneme rôznorodú potravu prilákame viacero druhov na kŕmidlo.

Pri prikrmovaní treba byť aj obozretný, keďže v okolí kŕmidiel sa vtáky môžu stať obeťou nehôd, chorôb či predátorov. Niektoré kŕmidlá môžu spôsobiť až smrť vtákov. Predovšetkým sieťky po lojových guliach predstavujú veľké nebezpečenstvo ak sa nepozbierajú po zjedení obsahu. Do sieťky sa malým spevavcom môže zapliesť behák a následne zomrieť na vysilenie. Vždy je nutné čo najskôr sieťky pozbierať.

Zamotaná sýkorka belasá

Podobne sa v okolí kŕmidiel môžu šíriť choroby. Ak v okolí kŕmidiel posedávajú apatické vtáky, prerušíme prikrmovanie a vydenzifikujeme kŕmidlo. Potravu opäť začneme dodávať po asi dvoch týždňoch. Kŕmením uľahčíme vtákom prežitie neľahkého obdobia.