pondelok 17. októbra 2016

Suchá dolina - skaly a staré lipy

Dutina v lipe
V Malých Karpatoch je mnoho zaujímavých miest so skalami, krasovými útvarmi a starými porastmi lesa. Jedno z nich sa nachádza v Suchej doline pri Plaveckom podhradí. Na tejto lokalite som najprv v lete našiel veľkú dutinu v starej lipe (Tilia cordata) s pierkami po sove obyčajnej (Strix aluco). Tiež sme ju a jej susedov niekoľkokrát počuli ozývať sa počas odchytu netopierov. Dolinou preteká iba občasný potok počas dostatku zrážok. Taktiež sa tu nachádza niekoľko menších aj väčších jaskýň, patriacich do Plaveckého krasu. Svahy doliny sú strmé a prevažne sutinového charakteru. To zapríčiňuje, že dominantným lesným typom sú lipovo-javorové sutinové lesy. Pre extrémnosť prostredia tu nie je výrazná lesohospodárska činnosť, lesy majú prevažne pôdoochrannú funkciu. Vďaka tomuto sa tu nachádza dostatok starých stromov, pričom typické sú staré lipy s veľkými dutinami.
Skala a strom

Zatiaľ bola preskúmaná asi iba štvrtina celej doliny. Boli zaznamenané viaceré veľké dutiny, avšak neboli nájdené pobytové znaky sov okrem jednej dutiny. Tunajšie prostredie poskytuje nízke až stredne vysoké skalné steny s puklinami, staré stromy s veľkými dutinami ako aj vstupné otvory jaskýň. Počas asi 4 návštev tu boli opakovane zaznamenané 2-3 teritóriá sov, nachádzajúce sa predovšetkým v záverečnej časti doliny. V jaskyni Kabele bol tiež pozorovaný plch sivý (Glis glis), potenciálna korisť sov. Tiež je tu predpoklad výskytu pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius), ktorý patrí medzi európsky významné druhy. Práve v tomto nám môžu sovy pomôcť - na základe rozboru ich potravy môžeme objaviť ťažko sledovateľné druhy najmä cicavcov na lokalite (najmä hlodavce, hmyzožravce, netopiere a žaby). Preukázateľne na základe rozboru aj malej vzorky vieme lepšie zhodnotiť diverzitu druhov hlodavcov v porovnaní s monitoringom pomocou živolovných pascí.

Najbližšie k Suchej doline bolo objavené odpočívadlo sov na kopci Pohanská - tento rok iba niekoľko vývržkov - min. 4 ex. ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis) a 2 ex. Aves sp. (staršieho dáta - iba nájdené kosti).Strmina
Stará lipa
Skalná stena
Svah
Zámok - lesný komplex pri Vývrati

Dubový les
Počas leta je hlasová aktivita sov utlmená, avšak po pravde sovy obyčajné (Strix aluco) sa často aspoň krátko ozvú aj tak. Niekoľko dní som preto využil na návštevu pre mňa nepoznaných miest, s cieľom nájsť vhodné dutiny a odpočívadlá sov.

Lesný komplex Zámok je špecifický tým, že jeho veľkú časť tvorí porast dubového lesa. Časť je pralesovitého charakteru, je to spôsobené tým, že porast nejaví známky lesohospodárskych zásahov. Vplyvom extrémneho stanovišťa (strmé svahy a minerálne chudobné podložie) sú porasty rozvoľnené - les je presvetlený, jednotlivé stromy sú ďalej od seba. Takisto vplyvom týchto extrémnych podmienok sú stromy nižšie s početnými dutinami. Prevažné zastúpenie na južných svahoch tvorí dub zimný.

Dutina
Strom s dutinou
Strmý svah je miestami sutinového charakteru, na jednom z vrcholov sa nachádzajú zvyšky Kuchynského hradu, vlastne teraz sú to už len základy. Pri blízkom strome som objavil zvyšky kostí - tie ale mohli byť z blízkeho ohniska - miesta letných opekačiek. Čo potešilo, tak prítomnosť troch druhov ďatlov - žlny zelenej (Picus viridis), tesára čierneho (Dryocopus martius) a ďatla prostredného (Dendrocopos medius). Zaujímavé bola aj pozorovanie minimálne troch jedincov včelárika zlatého (Merops apiaster). Z hľadiska ochrany lokality (keďže patrí medzi Územia európskeho významu) je dôležité spomenúť aj zaznamenanie už minimálne 5 uhynutých dospelých jedincov - samíc roháča veľkého (Lucanus cervus) a jeden živý jedinec pod vyschnutým pňom stromu. Dutín bolo nájdených dostatok, ale rozmerovo skôr menších. Väčšie dutiny vhodné pre sovy, bolo zaznamenaných iba 1-3. Pod žiadnou neboli nájdené pobytové znaky - striekance a vývržky či kosti. Avšak bola prejdená iba malá časť dubového porastu. Bude potrebné navštíviť aj zvyšné časti najmä v okolí kopcov Bučková a Zámok. Zaujímavé môžu byť aj Lacove skaly - keďže sovy majú rady skaly ukryté v lesnom poraste.

Roháč veľký
Strom kde žili roháče
Malá skala v lese
Dutý strom