streda 23. augusta 2017

Začíname s krúžkom

Tak štartujeme v septembri, 6.9. v stredu o 16:00 na zastávke pred Ternom v Devínskej Novej Vsi. Ak vám streda nevyhovuje, môžete prísť na to isté miesto aj v sobotu o 10:00. Chceme vyjsť v ústrety viacerým deťom. Po prvých dvoch stretnutiach uvidíme aký je záujem a kedy sa budeme stretávať. Dúfam, že sa vidíme.
Tím Sovule

štvrtok 3. augusta 2017

Mokrade - význam pre biodiverzitu

Mokraď - činnosť bobra
Všeobecne sa voda považuje za jednu z podmienok života. V prostredí prítomnosť vody znamená spravidla vyššiu biodiverzitu - rozmanitosť života. Tento vplyv si spravidla uvedomíme počas horúcich letných mesiacov pri nedostatku zrážok. Mnohé vodné plochy vysychajú, prípadne je ich vodná hladina zredukovaná. V týchto mokradiach prežívajú populácie obojživelníkov, rýb, hmyzu. Zároveň sú lákadlom pre stavovce ako netopiere, vtáky, ktoré sa prichádzajú napiť a tiež majú vyššiu šancu nájsť potravu v okolí.

Pri výskume nárokov jednotlivých druhov sa často hľadí na zloženie prostredia, ktoré daný druh obýva. Mokraď je navštevovaná vo dne aj v noci. Počas dňa sa prichádzajú napiť vtáky, a zároveň ich využívajú ako zdroj potravy nielen počas hniezdenia. Aj rozlohou malé mokrade, javiace sa inak nevyužívané, môžu byť využívané masovo počas migrácie - napr. bahniaky či kačice tu odpočívajú a zháňajú potravu. Niekedy sa zdržia iba niekoľko hodín a pokračujú ďalej v migrácii. Predovšetkým mokrade v nivách riek či v otvorenom priestore sú dôležitou migračnou zástavkou.

Mokraď v lese - činnosť bobra
Čo také mokrade v lesnom prostredí? Aj tu nájdeme vodné druhy vtákov ako kačice divé či trasochvosty horské. Majú ich radi aj sovy - sova obyčajná aj kuvičok vrabčí sú známy tým, že vyhľadávajú blízkosť vody. V kopcovitom prostredí sa voda vyskytuje prevažne vo forme malých potokov, bystrín, prameňov a mokradí. Tieto vznikajú často zahataním toku, napr. bobrom. Bobor má z našich živočíchov najväčší dopad na okolité prostredie. Takéto prirodzené vodné plochy sú lákadlom pre okolité organizmy, navyše činnosťou bobra dochádza aj k presvetleniu lesného porastu. Áno, padne aj niekoľko stromov, avšak takýto vplyv je iba v bezprostrednej blízkosti vodnej plochy. Zachytenie vody a dopad na biodiverzitu túto činnosť bohato vyvažuje. Počas otepľovania klímy je nedostatok zrážok veľkým problémom pre prírodu aj človeka, dostatočne veľké mokrade sú potom kľúčové prvky pre prežitie druhov v danom prostredí.