streda 18. februára 2015

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Popis
Naša najmenšia sova s malou hlavou, veľká ako vrabec. Lieta na dlhšie vzdialenosti vo vlnovkách (ako ďatle). Perie je hnedé a pokryté zvrchu bielymi bodkami, zospodu je svetlý s hnedou hruďou a čiarkovaným bruchom. Dĺžka tela je približne 15-17 cm. Váha tela je 47-83 g. Hlas je možné vypočuť tu.

Foto: Karol Šotnár

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. Obýva ihličnaté a zmiešané lesy. Typickým biotopom sú severské ihličnaté lesy (tajga). Je stály a prelietavý. Počas zimy zaletujú niektoré jedince z hôr do nižších polôh. Podobne vtáky zo severu sa počas zimy vyskytujú v južnejších oblastiach.

Rozšírenie na Slovensku
Populácia na Slovensku sa odhaduje na 1000-1500 párov. Obýva najmä ihličnaté lesy od 410 m n.m. až po hornú hranicu lesa. Vyskytuje sa v oblasti ihličnatých lesov - jedľových a smrekových. Hniezdi najmä v oblasti stredného a severného Slovenska.
Foto: Sergey Yeliseev
Rozmnožovanie
Samec sa zdržuje  v teritóriu počas celého roka. Tok prebieha od začiatku marca. Hniezdi v dutinách stromov a v búdkach. Využíva najmä dutiny po ďatľovi veľkom. Hniezdiť začína koncom apríla až začiatkom mája. Vajcia sú guľaté a biele v počte 3-6. Na znáške sedí iba samica po dobu cca. 28 dní. Potravu nosí samec, samica ostáva pri mláďatách. Starostlivosť o mláďatá trvá v dutine 30 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda po dobu asi 3 týždňov.

Potrava
Potravu loví počas súmraku a úsvitu v lese. Na korisť striehne z vyvýšeného miesta. Na jeseň často loví potravu do zásoby. Korisť predstavujú hlodavce a vtáky. Najmä počas zimy loví viac spevavcov.
Foto: Alastair Rae

Ochrana druhu
Je ohrozený stratou vhodných biotopov - vplyvom ťažby starých lesných porastov, fragmentáciou biotopov a tiež kalamitami. Likvidácia stromov s dutinami predstavuje najväčšie ohrozenie pre tento druh. V intenzívne obhospodarovaných lesoch s nedostatkom dutín pomáha vyvešiavanie vhodných búdok. Časť populácie je ohrozená vplyvom predačného tlaku od väčších druhov sov - najmä sovy lesnej a dlhochvostej. Neprimeraným vyvesiavaním veľkých búdok na malej ploche môže dochádzať k vysokému predačnmu tlaku na menšie druhy sov ako pôtik a kuvičok. Každý ochranársky zásah je potrebné zvážiť s ohľadom na iné druhy, ktoré môžu byť potencionálne vystavené vysokému predačnému a konkurenčnému tlaku.

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Popis
Malá sova s veľkou hlavou, krídla sú guľaté. Lieta priamo s rýchlymi údermi krídel a priamym plachtením. Perie je hnedé a pokryté zvrchu bielymi bodkami, zospodu je svetlý s hnedými škvrnami. Dĺžka tela je približne 20-30 cm. Váha tela je 100-194 g. Hlas je možné vypočuť tu.


Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Obýva predovšetkým ihličnaté lesy, menej zmiešané a vzácne listnaté lesy. Typickým biotopom sú severské ihličnaté lesy (tajga). Teritórium obýva počas celého roka, no v čase tuhých zím a osamostatňovania sa mladých jedincov vykonáva i dlhšie prelety (niekoľko 100 km).
 
Rozšírenie na Slovensku
Populácia na Slovensku sa odhaduje na 400-600 párov. Obýva najmä ihličnaté lesy od 600 m.n.m. až po hornú hranicu lesa. Vyskytuje sa v oblasti ihličnatých lesov - jedľových a smrekových. Hniezdi najmä v oblasti stredného a severného Slovenska.

Foto: Hans Olofsson

Rozmnožovanie
Samec ostáva v teritóriu počas celého roka. Tok prebieha najmä od polovice marca. Hniezdi v dutinách stromov a v búdkach. Využíva najmä dutiny po tesárovi čiernom. Vajcia sú guľaté a biele v počte 4-7. Na znáške sedí iba samica po dobu 26-27 dní. Potravu nosí samec, samica ostáva pri mláďatách. Starostlivosť o mláďatá trvá v dutine 30-35 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda.

Potrava
Potravu loví počas noci v lese. Zväčša striehne z pozorovateľne. Korisť predstavujú hlodavce a vtáky, ktorých zastúpenie kolíše počas roka a ročného obdobia.

Juvenil, Foto: Andy Jones

Ochrana druhu
Je ohrozený stratou vhodných biotopov - vplyvom ťažby starých lesných porastov, fragmentáciou biotopov a tiež kalamitami. V intenzívne obhospodarovaných lesoch s nedostatkom dutín pomáha vyvešiavanie vhodných búdok. Časť populácie je ohrozená kolíziami s vozidlami a na niektorých lokalitách vplyvom predačného tlaku od väčších druhov sov - najmä sovy lesnej a dlhochvostej. Neprimeraným vyvesiavaním veľkých búdok na malej ploche môže dochádzať k vysokému predačnmu tlaku na menšie druhy sov ako pôtik a kuvičok. Každý ochranársky zásah je potrebné zvážiť s ohľadom na iné druhy, ktoré môžu byť potencionálne vystavené vysokému predačnému a konkurenčnému tlaku.

sobota 14. februára 2015

Piesky - hľadanie dutín

Dutina po tesárovi
Dnes pokračovalo hľadanie dutín vo vybraných štvorcoch a v miestach, kde boli zaznamenané teritória sovy lesnej. Prešiel som južný svah kopca Piesky, je tu malý vrchol skadiaľ je výhľad na dolinu medzi Pieskami a Veľkou Baňou. Sneh bol navrchu tvrdý, no po zaťažení sa prebáral. Zlá kombinácia. Niekoľko metrov od vrchola bola zaznamenaná stará dutina po tesárovi čiernom. Ten tu bol i videný, keď na okolitých stromoch hľadal potravu a aj sa ozýval. Napokon boli objavené dve dutiny - druhá bola na buku, vytvorená hnilobnými procesmi po odlomení konára. Okolité stromy neboli vhodné na tvorbu dutín, keďže boli prevažne stredných hrúbok. Porasty sú podľa veku staré (vyše sto rokov), čo minimálne znamená vyššiu produkciu semien a plodov - potravy pre hlodavce, tvoriace najčastejšiu potravu sov - v porovnaní s mladšími stromami. Minulú jar tu bol pozorovaný pár sov lesných,  hniezdnych možností tu nie je veľa, vek porastu a výskyt tesára čierneho poukazuje na výskyt ďalších dutín.

utorok 10. februára 2015

Výrik lesný (Otus scops)

Popis
Malá sova, má relatívne dlhšie krídla. Let je vlnkovitý, podobný letu ďatla. Hlava je menšia s malými perovými uškami. Perie je pokryté mnohými vlnkami a čiarkami, zdiaľky vyzerá byť jednoliato hnedé. Je to naša druhá najmenšia sova, dĺžka tela je približne 16-20 cm. Váha tela je 60-135 g. Hlas je možné vypočuť tu. 
Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a severnej Afrike. Je sťahovavý, južné populácie populácie v južnej Európe sú prelietavé. Zimuje v Afrike. Obýva okraje lesov na nížinách a pahorkatinách, remízky, poľné lesy, lúky a pasienky s osamelými stromami, staré sady, záhrady a parky. V Európe hniezdi najmä v oblasti Stredomoria.


Rozšírenie na SlovenskuPopulácia na Slovensku sa odhaduje na 40-80 párov. Žije skryto, preto je populácia iba odhadovaná. Obýva najmä nížiny a pahorkatiny. Bežnejší je počas ťahu - kedy je výriky možné počuť z oblasti vegetácie pozdĺž vodných tokov či parkov. Najčastejšie je jeho výskyt známy z líniovej vegetácie pozdĺž vodných tokov, parkov a záhrad.

Rozmnožovanie
Prilieta k nám v apríli. Tok prebieha po prílete zo zimovísk od konca apríla. Hniezdiť začína v máji. Vajcia sú guľaté a biele v počte 2-5. Samica sedí na znáške 24-25 dní. Starostlivosť o mláďatá trvá 21-22 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda. Rodina ostáva spolu až do augusta. V septembri odlieta na zimoviská do Afriky.


 
Potrava
Potravu tvorí najmä hmyz - kobylky chrobáky, červy a hlodavce. V menšej miere sa živí tiež inými drobnými cicavcami a spevavcami. Loví najmä za súmraku a v noci.

Ochrana druhu
Je ohrozený najmä úbytkom vhodných hniezdnych biotopov vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva. Úbytkom pasienkov s roztrúsenými stromami, ničením líniovej vegetácie pozdĺž vodných tokov. Premenou starých sadov na sady s mladými stromami. Vysoké používanie insekticídov vplýva na úbytok hlavnej potravy - hmyzu. Ako ochranné opatrenie vie pomôcť vyvešiavanie búdok na miesta s výskytom výrika.

pondelok 9. februára 2015

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

Popis
Veľká sova, krídla na konci okrúhle. Nápadný je dlhý chvost. Hlava je veľká s výraznými očnými diskami a tmavými očami, ktoré sú menšie ako u sovy lesnej. Zospodu je perie svetlé s vertikálnymi čiarkami. Sfarbenie je sivé. Zobák je žltkastý. Dĺžka tela je približne 50-62 cm. Váha tela je 500-1200 g. V závislosti od geografickej rasy. Hlas je možné vypočuť tu.

Foto: Lorenzo Magnis

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. V Európe a Ázii obýva na severe ihličnaté lesy. V strednej Európe sú typickým útočišťom staré bukové lesy s čistinami a lúkami. Najväčšia časť populácie hniezdi v Rusku. V Európe je najväčšia populácia vo Fínsku - najmä vďaka búdkam.

Rozšírenie na Slovensku

Populácia na Slovensku sa odhaduje na 700-1000 párov. Hniezdi predovšetkým na východnom Slovensku v pohoriach, ale i nížinách. Postupne cez Karpaty preniká do západných oblastí Slovenska. Vyžaduje staré lesy (najmä bučiny) so stojacim mŕtvym drevom (pahýľe a stromy s veľkými dutinami). Alebo s hniezdami dravcov a búdkami. Cez zimu sa objavuje na nížinách i v blízkosti ľudských sídiel.

Foto: Tatiana Bulyonkova

Rozmnožovanie
Tok prebieha vo februári. Hniezdiť začína v priebehu marca. Počet vajec (3-6 ks) závisí od množstva potravy v danom roku. Vajcia sú guľaté a biele. Samica sedí na znáške 27-29 dní. Starostlivosť o mláďatá v hniezde trvá okolo 35 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda. V blízkosti mláďat sú rodičia často veľmi agresívny a razantne útočia aj na človeka.
Potrava
Potravu tvoria najmä lesné hlodavce, v menšej miere sa živí tiež inými cicavcami a vtákmi. Loví ich spravidla sledovaním priestoru z vyvýšeného miesta. Loví najmä za súmraku a v noci.

Ochrana druhu
Je ohrozená najmä úbytkom vhodných hniezdnych biotopov. Predovšetkým nedostatkom stromov s veľkými dutinami, pahýľov a hniezd dravcov. Čiastočne sa dá tento problém riešiť búdkami, len je potreba brať do úvahy zvýšený tlak na menšie druhy sov. V oblastiach s vyššou hustotou osídlenia hrozia kolízie s motorovými vozidlami a stĺpmi vysokého napätia. Je tiež predmetom nelegálneho odstrelu.

Myšiarka močiarna (Asio flammeus)

Popis
Stredne veľká sova, krídla na konci špicaté. Hlava s malými uškami viditeľnými v pokoji, nie počas letu. Počas letu zospodu veľmi svetlá až biela s čiernymi škvrnami na konci krídel. Oči sú žlté. Zvrchu je hnedá. Chvost je krátky. Dĺžka tela je približne 33-43 cm. Hlas je možné vypočuť tu.

Foto: Rudo Jureček
Rozšírenie
Vyskytuje sa na severnej pologuli, časť populácií žije i v Južnej Amerike, tichomorských a atlantických ostrovoch. Zimuje tiež v Afrike a Ázii. V Európe sú najmä severské populácie migrujúce, môžu migrovať viac ako 2000 km. Obýva najmä otvorenú krajinu - pasienky, úhory, slaniská, lúky a mokrade. Často sa združuje do kŕdľov podobne ako myšiarka ušatá. Môžu vytvárať i zmiešané kŕdľe.   


Foto: Sergey Pisarevskiy

Rozšírenie na Slovensku

Vyžaduje otvorenú krajinu pre lov potravy. Žije v nížinách a pahorkatinách. Hniezdi vzácne a nepravidelne v nížinách. Hniezdnym prostredím sú lúky a úhory. Počas zimy bez snehovej pokrývky sa kŕdľe zdržujú počas dňa na slaniskách, lúkach a úhoroch. Na stromoch odpočívajú najčastejšie cez zimu so snehom.

Rozmnožovanie
Hniezdiť začína v priebehu marca až mája, niekedy skôr. Samec nad hniezdiskom predvádza tok - krúži a poletuje nad teritóriom, strmhlav sa spúšťa smerom k zemi. Aktívne sú počas hniezdenia i behom dňa. Myšiarka močiarna ako jediná nača sova stavia vlastné hniezdo na zemi. Hniezdo je postavené zo stebiel tráv a ostríc a podobného materiálu.  Počet vajec v znáške sa spravidla pohybuje od 3-7 ks. Vajcia sú čisto biele. Na násade sedí samica, ktorá začína sedieť od prvého vajca. Doba sedenia na vajciach je 24 - 28 dní. Lietať začínajú vo veku asi 35 dní. Pohlavne dospievajú v druhom roku života.
Foto: Sergey Yeliseev

Potrava

Potravu tvoria najmä hlodavce, v menšej miere sa živí tiež spevavcami. Loví ich spravidla počas nízkeho pátravého letu ponad lúky, úhory a polia. Loví najmä za súmraku ale v priebehu hniezdenia i počas dňa.  

Foto: Hans Olofsson

Ochrana druhu

Je ohrozená najmä úbytkom vhodných hniezdnych biotopov. Rozorávaním úhorov, odvodňovaním mokradí a slanísk. Z prirodzených faktorov redukujú populáciu zimy s vysokou snehovou pokrývkou.

nedeľa 8. februára 2015

Mapovanie dutín - Veľká Baňa

V časti lesa na svahu Veľkej Bane boli mapované dutiny vhodné pre sovu lesnú. Napokon boli zaevidované iba dve nové dutiny v tejto oblasti. Okrem dutín bol pozorovaný jeden tesár čierny, brhlík a myšiak lesný.
Sneh ešte neustúpil, bola preto prejdená len malá časť lesa. Táto časť bola vybraná spolu s ďalšími štyrmi lokalitami - kde budú dohľadávané dutiny, aby mohli byť počas hniezdenia skontrolované. Na kontrolu ostávajú ešte porasty na kopci Piesky, Malej Bani a severnej strane Devínskej Kobyly. Ak bude dostatok času, tak budú prehľadané i iné časti porastov - najmä v mestských lesoch. Taktiež pomôže, ak v lese natrafíte na dutinu s priemerom aspoň 10 cm, môžete mi poslať súradnice alebo fotku so súradnicami. Informácie určite využijem.