štvrtok 8. mája 2014

Monitoring výrika lesného v CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Malé Karpaty

Výrik lesný (Otus scops)
Od začiatku mája do septembra roku 2014 bude prebiehať monitoring vybraných lokalít v CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Malé Karpaty. Cieľom je zistiť prítomnosť výrika v týchto CHVÚ. V prípade objavenia lokalít s dostatočne veľkou populáciou bude možné žiadať pridanie druhu medzi kritériové druhy v dotknutom CHVÚ. Na základe tohto monitoringu bude následne možné zlepšenie ochrany výrika na konkrétnych lokalitách formou praktickej pomoci - vyvesovaním búdok. Monitoring je vykonávaný kombináciou akustického monitoringu (využitie diktafónov) a prehrávania hlasu výrika na potenciálnych lokalitách. V priebehu jari a leta by malo byť skontrolovaných minimálne 11 lokalít v CHVÚ Malé Karpaty a 9 v CHVÚ Záhorské Pomoravie. V oblasti Malých Karpát budú sledované skupiny stromov pri zarastajúcich vinohradoch, lúkach a pasienkoch na svahoch Karpát. Na Záhorí, v okolí rieky Moravy budú skontrolované lokality na okraji lužných lesov v susedstve lúk. Podporu projektu zabezpečila Ochrana dravcov na Slovensku.


streda 7. mája 2014

Tok sov počas jari


Obdobie od februára do začiatku mája je typické pre tok sov. Väčšina ľudí sa stretne najmä so sovou lesnou (Strix aluco) a jej húkaním počas prechádzky za súmraku v lese.
 

Od začiatku roku 2014 bolo monitorované územie formou nočných transektov prevažne bukových lesov nad Račou - smerom na lokalitu Biely kríž. Boli stanovené dva transekty s čiastočným prekryvom bodov. Tok sov prebiehal nerovnomerne, väčšina párov bola zachytená počas dvoch sčítaní transektu (nahrávka páru sovy lesnej . Počas nočných transektov nebolo použité prehrávanie nahrávky, sovy boli vyhľadávané pomocou sluchu z vhodných bodov tak aby bola pokrytá celá plocha (2x2 km). Z každého bodu sa počúva okolie a nočné zvuky. Počas jednej noci boli maximálne registrované tri páry. Celkovo sme v dvoch štvorcoch 2x2 km - z toho jeden z 2/3 tvorený sídlami, druhý je tvorený lesom. Napriek opakovaným kontrolám bolo zistených minimálne 5 párov. Danú oblasť je nutné pravidelne v čase toku monitorovať, aby sa predišlo nesprávnemu zhodnoteniu výsledkov. Mimo transektov bol zaznamenaný i jeden ozývajúci sa výr skalný (Bubo bubo) pri rieke Morave pri Devínskej Novej Vsi.