utorok 31. marca 2015

Projekt na prieskum lesných porastov Pro Silva štartuje

Pripravené puzdrá, diktafóny a externé batérie
Od apríla začína realizácia projektu Vplyv obhospodarovania lesov Pro Silva na populácie sov a diverzitu vtáčích spoločenstiev, kde bude cieľom prvotné porovnanie počtu teritórií sovy lesnej v porastoch lesa obhospodarovaných spôsobom Pro Silva a v lesoch obhospodarovaných tradične. Odkaz na manažment lesov Pro Silva nájdete v časti Ochrana na tomto blogu. Okrem zaznamenania počtu teritórií sov bude cieľom zistiť druhové zloženie vtáčích spoločenstiev - najmä vyskytujúce sa druhy ďatľov a ostatných spevavcov. Celý prieskum bude realizovaný pomocou diktafónov - digitálnych záznamníkov, ktoré budú zaznamenávať zvuky vtákov počas niekoľkých nocí  a svitaní. Záznamníky budú vybavené externou batériou, predlžujúcou výdrž o niekoľko dní. Vďaka takejto kombinácii vieme získať informácie o druhovom zložení vtáčieho spoločenstva na lokalitách z niekoľkých dní, čo by inak nebolo možné. Na základe rozoznávania hlasu jedincov pomocou spektrogramov vieme stanoviť i počet ozývajúcich sa samcov sovy lesnej z plochy cca. 2 km2. Projekt bude prebiehať od jari do jesene 2015 v Malých Karpatoch. Po skončení projektu budú diktafóny využívané naďalej v sledovaní prírodných rezervácií Pohanská, Hlboča a Zlatá Studnička. A tiež v ďalšom výskume. Projekt bol podporený Ochranou dravcov na Slovensku v rámci Malých členských projektov.

sobota 21. marca 2015

Cestné komunikácie - vážny problém

Zrazená sova lesná (Strix aluco) Foto: R. Slobodník
Ohrozenie populácií sov súvisí najmä so stratou prirodzených biotopov. No časť sov je ohrozená, minimálne lokálne, fragmentáciou (rozdrobovaním) biotopov pomocou ciest. Zároveň cesty predstavujú aj priame nebezpečenstvo kolízií s vozidlami.Najväčšie riziko predstavujú pre čerstvo lietajúce mláďatá, ktoré nevedia ešte dobre lietať a manévrovať. Zrážky s vozidlami sú pri sovách častejšie ako napr. pri dravcoch. Sovy lovia prevažne pomocou sluchu - najmä druhy žijúce v otvorenej krajine lietajú nízko nad poľom či lúkou. Navyše okraj ciest je často kosený, trávnatý. Zdržujú sa tu hraboše a iné malé cicavce ako piskory či chrčky a potkany. Sovy potom prirodzene sledujú takéto biotopy, pričom sú ohrozené vozidlami. Zrážky s vozidlami hrozia najmä plamienke driemavej, kuvikovi obyčajnému a myšiarke ušatej. Tieto druhy sa vyskytujú v otvorenej krajine, ktorá je rozdelená cestami. Obeťami zrážok s vozidlami sa stávajú tiež lesné druhy sov - predovšetkým ak je les rozdelený cestou či cestami. Na základe údajov z krúžkovania sa zistilo, že najviac nálezov uhynutých sov lesných (Strix aluco) bolo nájdených do 1 km od hniezda. Čiže ak je miesto hniezdenia menej ako 1 km od cesty, hrozí vyššie riziko kolízie s vozidlom - najmä u mladých jedincov, ktoré sú vyháňané rodičmi z rodičovského teritória.

Ako zabrániť kolíziám? 
Je to ťažká odpoveď, keďže do úvahy musí byť braných viacero faktorov. Všeobecne sa odporúča niekoľko opatrení, ktoré ale nemusia vyhovovať iným vtákom a živočíchom. Jedno opatrenie je zníženie rýchlosti na rizikovom úseku. Vtáky majú viac času na reakciu a vyššiu šancu vyhnúť sa kolízii. V ideálnom prípade by mala byť rýchlosť na niektorých úsekoch znížená na menej ako 50 km/h. Pre sovy môže byť vhodné pozdĺž cesty vysadiť kroviny a donútiť ich nadletovať ponad porast. Toto riešenie, ale vytvára riziko kolízie pre spevavce ktoré kry využívajú na odpočinok či počas migrácie a ako zdroj potravy. Zníženie rýchlosti sa môže viazať na obdobie roka - spravidla pri sovách je to osamostatňovanie sa mláďat (júl-september). Na rizikových úsekoch sa odporúča, aby plochy pozdĺž ciest neboli pre sovy atraktívne z hľadiska potravy (ideálne ich zúžiť).

Dosiahnuť zlepšenie v prevencii rizika kolízií so sovami a inými živočíchmi si v prvom rade vyžaduje dobrú identifikáciu rizikových úsekov. Na pravej strane blogu nájdete odkaz na online mapu s evidovanými kolíziami - vložiť údaj môže každý ak zaznamenal úhyn na ceste. Tieto údaje nám v budúcnosti môžu pomôcť pri poznaní úsekov ciest z hľadiska kolízii so zvieratami. Ak máte údaj o zrazenom živočíchovy, aj keď neviete o aký druh ide, zapíšte ho napriek tomu do mapy. Pomôžete v evidencii.

pondelok 2. marca 2015

Monitoring sov pokračuje

Cintorín
Po krátkej prestávke pokračuje monitoring na úpätí Malých Karpát. Boli navštívené body v okolí kopca Kamzík a na Bielom kameni (hrad nad Svätým Jurom). Zaujímavé bolo, že neboli zaznamenané žiadne sovy - pravdepodobne pre horšie poveternostné podmienky ako slabý vietor, nízka teplota vzduchu...Najbližšie dni budú skontrolované ďalšie lokality v Mestských lesoch v Bratislave a tiež znova v oblasti Svätého Jura. Okrem nočného monitoringu boli prezreté skaly v oblasti Devínskej Kobyly. Cieľom bolo nájsť odpočinkové miesta sov a zozbierať zvyšky po ich potrave. Na dvoch miestach boli nájdené zvyšky neurčených kostí z cicavcov (končatiny). Počas leta budú tiež prezreté ďalšie potenciálne odpočinkové lokality.Posledný februárový týždeň sme tiež prezreli dva menšie cintoríny v Bratislave (Ondrejský a Mikulášsky cintorín). Hľadali sme myšiarky - zimujúce i hniezdiace. No stopy po ich prítomnosti sme taktiež neobjavili.

Upravené 5.3.2015 - navštívený bod pri Kamzíku (3.3.2015), bol počutý jeden samec sovy lesnej. Reagoval na vábenie. Nižšie je link kde sa dá vypočuť hlas tohto samca. Hlas samca (3.3.2015) pri Kamzíku.
5.3.2015 počutý ozývajúci sa samec asi 500 m južne od horárne Krasňany. Relatívne silný vietor a chlad znemožňovali dôkladnejší nočný monitoring.
17.3.2015 na bode pod Kamzíkom počuté dva samce sovy lesnej v oblasti kopca Chlmec. Na Chlmci sú takto zaznamenané minimálne tri teritóriá sov. Po ceste späť bol znova počutý húkajúci pár (samec i samica spolu húkali) v lese nad oblasťou Koliba. Večer bolo bezvetrie a jasno, zároveň bolo niekoľko dní pred novom, podmienky boli ideálne na nočný monitoring. Hlas samice z okolia Kamzíka spolu so samcom, samica začne "vrešťať" prvá potom zahúka samec, nato vstúpi samica a ukončí to samec. Medzi ozývaním sa boli dlhé pomlky, preto len taký krátky úsek je zaznamenaný.
24.3.2015 počuté dva samce a jedna samica sovy v oblasti lesov Chlmca nad Peknou cestou. Z diaľky počuté jedince sov. 
16.4.2015 na lokalite Spariská (časť Malá Baňa) boli po súmraku počuté dva samce a jedna samica. Blízo vedľa cesty. Nižšie pri horárni Krasňany bola ešte počutá jedna samica - kontaktne sa ozývala.