štvrtok 13. augusta 2015

Výsledky nočného monitoringu za sezónu 2014/2015

Blíži sa začiatok ďalšej sezóny - 2015-2016 - keď počas jesenného toku tvoria sovy páry a vyháňajú mladé jedince zo svojich teritórií. Pred týmto obdobím som urobil konečné zhodnotenie výsledkov z nočného monitoringu v lesoch Malých Karpát (prevažne v správe Mestských lesoch Bratislavy). V tejto oblasti bolo mapovaných 5 štvorcov o rozlohe 4 km2. Dokopy teda 20 km2 bolo pokrytých nočným monitoringom, pomocou 7 bodov. Na bodoch boli ozývajúce sa sovy sledované po dobu 30 (45) minút. Čas monitoringu začal so západom slnka. Celkovo bolo zaznamenaných 8 teritórií sov lesných (Strix aluco). V jednom štvorci boli zaznamenané najviac 3 teritóriá, v ostatných sa nachádzalo 3 x 1 teritórium a v jednom 2 teritóriá. Niektoré zasahovali do viacerých štvorcov, v tom prípade teritórium bolo priradené k štvorcu podľa predpokladaného stredu teritória.
Štvorce (2x2 km) monitorované v 2014-15.

Na porovnanie výsledkov medzi rôznymi štúdiami a odbornými prácami sa používa často vyjadrenie zastúpenia teritórií či počtu párov na určitej ploche. Takto pri dodržaní podobnej metódy a zhodnotení chyby vieme porovnať výsledky s výsledkami zistenými na iných plochách alebo v inom čase na lokalite.
Výsledná hustota po prepočte na km2 pre jednotlivé štvorce sa pohybovala od 0.25 - 0.75 teritória / km2. Celková hustota dosiahla po prepočte 0.4 teritória na km2. Na základe porovnania s údajmi dostupnými pre iné oblasti zo Slovenska, priemerná hustota teritórií na celom sledovanom území dosahuje strednú až vysokú úroveň.

Ďalšie roky monitoringu na tých istých plochách preukážu či vyvrátia stabilitu teritórií v priestore a čase. Sledovanie sov a ich počtu na určitej lokalite umožňuje získavať informácie o vplyve rôznych ekologických faktorov ako sú napr. vplyv výstavby, ťažby v lesných porastoch, kalamity, klimatické faktory a pod.

Aby sa získavali údaje od ľudí monitorujúcich sovy lesné (obyčajné), bola založená Skupina pre sovu obyčajnú (lesnú) pod Ochranou dravcov na Slovensku. Naším cieľom je získavať údaje od odborníkov i verejnosti o sove lesnej. V budúcnosti plánujeme skoordinovať systém zberu údajov (pravdepodobne stanovenie plôch so štandardizovanou rozlohou) pre sovu obyčajnú a aj ďalšie lesné druhy sov. 
Mapa štvorcov 10x10 km. Farebné štvorce označujú oblasť na rok 2015 pokrytú mapovateľom (mapovateľ mapuje zväčša len menšie plochy v rámci štvorca).