Ochrana

Sovy sú široko rozšírená skupina vtákov po celom svete. Vďaka tomu, že obývajú rôzne biotopy a časti sveta, je aj ich ochrana rôznorodá. Väčšina opatrení na ochranu sov sa týka ich životného prostredia. Na Slovensku môžeme rozdeliť sovy podľa biotopov na lesné druhy, druhy žijúce v blízkosti ľudských sídiel a druhy otvorenej krajiny. Sovy v jednotlivých typoch biotopov majú podobné nároky na život a podobné nároky na ochranu. Na ochranu sov slúži aj sústava NATURA 2000 (CHVÚ a ÚEV).


Otvorená krajina
Skalné steny, lomy

Hniezdny biotop

 

Lesné druhy

Sovy lesných oblastí sú ohrozované predovšetkým ťažbou starých stromov s dutinami a odstraňovanie stojacich "mŕtvych stromov" z porastu, predstavujúcich hniezdne možnosti pre sovy. Ohrozenie predstavuje tiež výstavba lesných ciest spôsobujúca fragmentáciu lesných porastov. Okrem starých stromov sú pre zabezpečenie dostatku dutín, najmä pre menšie druhy sov, potrebné ďatle vytvárajúce dutiny, v ktorých môžu sovy hniezdiť. V mladších a stredne starých porastoch (do 80 rokov) je vhodné umiestniť búdky a polobúdky v závislosti od druhu, ktorý chceme podporiť (v oblastiach s výskytom viacerých druhov vyvesíme viacero typov búdok). Návod na zostrojenie búdok nájdete tu a tu. Medzi lesnými druhmi môžeme rozoznať odlišné nároky na biotop. Malé druhy sov (kuvičok vrabčí, pôtik kapcavý) vyžadujú ihličnaté porasty na hniezdenie. Výrik lesný vzácne hniezdi v parkoch, sadoch, záhradách, okrajoch lesov a v skupinách stromov pri pasienkoch. Väčšie druhy sú prispôsobivejšie - sova lesná žije všade, kde je aspoň menšia skupina stromov, sova dlhochvostá vyžaduje staré bukové porasty s otvoreným priestranstvom a výr skalný hniezdi najmä v skalných dutinách, ale i v lese.
Dutina
Viaceré lesné druhy využívajú i hniezda dravcov a bocianov (sova lesná, dlhochvostá, výr skalný). Ochrana by sa mala koncentrovať na zachovanie starých stromov s dutinami a zamedzenie holorubnej ťažby. Dodatočne v oblastiach s nízkym zastúpením starých porastov by mali byť inštalované búdky podľa druhu sovy. V hospodárskych typoch lesa sa v súčasnosti skúšajú postupy obhospodarovania s cieľom dosiahnutia prírode blízkeho obhospodarovania a rozumného využívania lesov. Patrí sem napríklad obhospodarovanie spôsobom Pro Silva a lesy certifikované FSC či PEFC. Podpora obhospodarovania trvalo využiteľným spôsobom a s cieľom zachovať biodiverzitu lesov je kľúčová pre sovy a lesné ekosystémy. Ochrane lesných biotopov napomáha zachovanie a evidencia pralesov a podpora prírodných rezervácií.   

Druhy ľudských sídel

Polorozpadnuté stavby vyhovujú sovám
Podobne ako sovy v lesných oblastiach, tak i sovy žijúce v blízkosti ľudských sídiel sú ohrozené nedostatkom hniezdnych možností. Patria sem dva druhy sov naviazané na človeka a jeho stavby - plamienka driemavá a kuvik plačlivý. Postupnou renováciou starých budov družstiev, kostolov a stodôl im ubúda vhodných miest na hniezdenie a odpočívanie. V prípade renovácií starých budov je dobré, ak to neprekáža, nechávať otvory v streche či pod ňou, aby mohli sovy vletieť dovnútra objektu. Pre oba druhy sa tiež zhotovujú špeciálne búdky (návod na stránke o stavbe polobúdok). Problém ochrany v blízkosti ľudských obydlí spočíva v zabezpečení prístupu sovám do renovovaných budov. V prípade problémov a neumožnenia takéhoto riešenia majiteľmi budovy, je možné skúsiť vyvesiť vhodnú búdku do areálu družstva, stavby alebo čo najbližšie k predpokladanému hniezdisku. Existuje niekoľko overených typov búdok pre plamienku driemavú s rôznym umiestnením podľa rôznych možností. Pre kuvika je možné použiť tento typ. Ochrana by mala byť zameraná po dohode s vlastníkmi budov na zabezpečenie prístupu do podkrovia a inštaláciu búdok do budov a areálov okolo budov.

Druhy otvorenej krajiny

Lúka obklopená skupinami stromov
Patria sem myšiarka ušatá a myšiarka močiarna. Obe lovia v otvorenej krajine. Myšiarka močiarna vzácne hniezdi na zemi, no pravidelne zimuje na nížinách. Myšiarka ušatá odpočíva a hniezdi na stromoch v záhradách, parkoch, stromoradiach a poľných lesíkoch. Pre hniezdenie sú dôležité staré hniezda po krkavcovitých vtákoch. Tie sú na nížinách pravidelne vystreľované a zhadzované. Kácanie stromoradí ničí vhodné hniezdne možnosti pre myšiarky, ktoré sú limitované ponukou hniezd od krkavcovitých vtákov. Do určitej miery, pri nedostatku vhodných hniezd môžeme podporiť ponuku hniezd vhodnými umelými hniezdami. Je to, ale časovo obmedzené riešenie, vhodné ako doplňujúce k podpore ochrany krkavcovitých vtákov a ich hniezd. Pri myšiarkach močiarnych je potreba chrániť slaniská a podmáčané lúky kde zvyknú odpočívať a hniezdiť.

Základ ochrany pri oboch druhoch je ochrana biotopov (stromoradia, poľné lesíky v otvorenej krajine, mokrade a slaniská), zamedziť ich kácaniu či premene na ornú pôdu, podporiť ochranu krkavcovitých vtákov, neničiť staré hniezda a v oblastiach s málo hniezdami inštalovať umelé hniezda.

Potravný biotop

 

Otvorená krajina

Otvorená krajina so stromoradím
a úzkym pruhom trávnatého porastu
Okrem zabezpečenia vhodných možností na hniezdenie je dôležité chrániť potravný biotop okolo hniezdiska. Potravný biotop v otvorenej krajine vyhovujúci sovám i dravcom všeobecne, je tvorený trávnatým porastom s výškou najmenej 20 cm a koseným každý druhý až tretí rok. Takéto porasty sa nachádzajú na okrajoch polí, úhoroch a nepravidelne kosených lúkach. Tieto porasty sú vhodným biotopom pre zemné cicavce (ryšavky, hraboše) živiace sa semenami a zelenými časťami rastlín. V prípade vlastníctva poľnohospodárskej pôdy je možné takýto typ biotopu vytvoriť na okraji poľa alebo ak pôdu nevyužívame tak ju neobhospodarujeme niekoľko rokov kým nevytvoríme úhor. O takýto biotop sa následne staráme, aby sme zabránili nadmernému zarastaniu plochy nežiaducimi rastlinami. Chemické prípravky na hubenie škodcov a burín nepoužívame alebo len vo veľmi obmedzenej miere.

Lesná krajina

Potravný biotop je pri lesných druhoch taký istý ako hniezdny biotop. Mierne odlišné sú nároky sovy dlhochvostej, ktorá uprednostňuje na lov otvorené priestranstvá - nie veľmi husté lesy, lúky, čistiny v lesoch, močiare a okraje lesa. V prípade ochrany tohto druhu sa zameriame na zachovanie týchto biotopov v teritóriu sov. Otvorené plochy v lese využívajú na lov i ostatné druhy sov.

Iné ohrozenia


Sudy s vodou - predstavujú nebezpečenstvo pre sovy žijúce v blízkosti ľudských sídiel. Sovy často padnú do vody a následne sa utopia. V blízkosti hniezdísk takéto sudy pôsobia ako pasce na vtáky. Problém riešime zakrývaním sudov alebo umiestnením pletiva prehnutého cez okraj nádrže alebo plavákom plávajúcim na hladine. Takto pomôžete nielen sovám, ale aj iným živočíchom, ktoré padnú do vody. Viac o týchto pasciach sa dozviete v špeciálnom čísle časopisu Ptačí svět od Českej společnosti ornitologickej. 

Sud ošetrený pletivom a plavákom
Doprava - na cestách umierajú sovy veľmi často z dôvodu lovu na okrajoch ciest, kde sú často trávnaté porasty s početným zastúpením zemných cicavcov. Na zníženie rizika kolízie s vozidlami sa odporúča znížiť max. rýchlosť na kritických úsekoch (pod 80 km/h), inštalovať búdky viac ako 1 km od cesty a vysadiť kry po stranách cesty s cieľom dosiahnuť nadlietavania sov ponad cestu.

Elektrické vedenia - sú nebezpečné pre všetky druhy no najmä pre tie, ktoré lovia z vyvýšeného miesta. Pomáha plošné ošetrovanie vedení tzv. zábranami vykonávané na Slovensku formou spolupráce s energetickými spoločnosťami. V prípade nálezu uhynutej sovy alebo iného dravca je potrebné podať podnet na ekologizáciu elektrických vedení  na energetickú spoločnosť. Oznámiť nález môžete i kontaktovaním mňa osobne na nemcek@dravce.sk.

Ošetrený stĺp hrebeňovými zábranami
Rušenie na hniezdisku - počas inkubácie sú sovy citlivé na rušenie. V krajnom prípade môže dôjsť až k opusteniu násady. Snažíme sa vyhýbať rušeniu v čase sedenia na násade a keď sú mláďatá ešte malé.

Nelegálny odstrel - sovy ako predátori sú ešte stále terčom prenasledovania pre niektoré skupiny ľudí. V prípade, že nájdete uhynutú sovu tak zapíšte si polohu kadáveru, ak môžete tak fotograficky zdokumentujte okolie i kadáver a kontaktujte príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky tu.