pondelok 17. októbra 2016

Suchá dolina - skaly a staré lipy

Dutina v lipe
V Malých Karpatoch je mnoho zaujímavých miest so skalami, krasovými útvarmi a starými porastmi lesa. Jedno z nich sa nachádza v Suchej doline pri Plaveckom podhradí. Na tejto lokalite som najprv v lete našiel veľkú dutinu v starej lipe (Tilia cordata) s pierkami po sove obyčajnej (Strix aluco). Tiež sme ju a jej susedov niekoľkokrát počuli ozývať sa počas odchytu netopierov. Dolinou preteká iba občasný potok počas dostatku zrážok. Taktiež sa tu nachádza niekoľko menších aj väčších jaskýň, patriacich do Plaveckého krasu. Svahy doliny sú strmé a prevažne sutinového charakteru. To zapríčiňuje, že dominantným lesným typom sú lipovo-javorové sutinové lesy. Pre extrémnosť prostredia tu nie je výrazná lesohospodárska činnosť, lesy majú prevažne pôdoochrannú funkciu. Vďaka tomuto sa tu nachádza dostatok starých stromov, pričom typické sú staré lipy s veľkými dutinami.
Skala a strom

Zatiaľ bola preskúmaná asi iba štvrtina celej doliny. Boli zaznamenané viaceré veľké dutiny, avšak neboli nájdené pobytové znaky sov okrem jednej dutiny. Tunajšie prostredie poskytuje nízke až stredne vysoké skalné steny s puklinami, staré stromy s veľkými dutinami ako aj vstupné otvory jaskýň. Počas asi 4 návštev tu boli opakovane zaznamenané 2-3 teritóriá sov, nachádzajúce sa predovšetkým v záverečnej časti doliny. V jaskyni Kabele bol tiež pozorovaný plch sivý (Glis glis), potenciálna korisť sov. Tiež je tu predpoklad výskytu pĺšika lieskového (Muscardinus avellanarius), ktorý patrí medzi európsky významné druhy. Práve v tomto nám môžu sovy pomôcť - na základe rozboru ich potravy môžeme objaviť ťažko sledovateľné druhy najmä cicavcov na lokalite (najmä hlodavce, hmyzožravce, netopiere a žaby). Preukázateľne na základe rozboru aj malej vzorky vieme lepšie zhodnotiť diverzitu druhov hlodavcov v porovnaní s monitoringom pomocou živolovných pascí.

Najbližšie k Suchej doline bolo objavené odpočívadlo sov na kopci Pohanská - tento rok iba niekoľko vývržkov - min. 4 ex. ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis) a 2 ex. Aves sp. (staršieho dáta - iba nájdené kosti).Strmina
Stará lipa
Skalná stena
Svah