pondelok 17. októbra 2016

Zámok - lesný komplex pri Vývrati

Dubový les
Počas leta je hlasová aktivita sov utlmená, avšak po pravde sovy obyčajné (Strix aluco) sa často aspoň krátko ozvú aj tak. Niekoľko dní som preto využil na návštevu pre mňa nepoznaných miest, s cieľom nájsť vhodné dutiny a odpočívadlá sov.

Lesný komplex Zámok je špecifický tým, že jeho veľkú časť tvorí porast dubového lesa. Časť je pralesovitého charakteru, je to spôsobené tým, že porast nejaví známky lesohospodárskych zásahov. Vplyvom extrémneho stanovišťa (strmé svahy a minerálne chudobné podložie) sú porasty rozvoľnené - les je presvetlený, jednotlivé stromy sú ďalej od seba. Takisto vplyvom týchto extrémnych podmienok sú stromy nižšie s početnými dutinami. Prevažné zastúpenie na južných svahoch tvorí dub zimný.

Dutina
Strom s dutinou
Strmý svah je miestami sutinového charakteru, na jednom z vrcholov sa nachádzajú zvyšky Kuchynského hradu, vlastne teraz sú to už len základy. Pri blízkom strome som objavil zvyšky kostí - tie ale mohli byť z blízkeho ohniska - miesta letných opekačiek. Čo potešilo, tak prítomnosť troch druhov ďatlov - žlny zelenej (Picus viridis), tesára čierneho (Dryocopus martius) a ďatla prostredného (Dendrocopos medius). Zaujímavé bola aj pozorovanie minimálne troch jedincov včelárika zlatého (Merops apiaster). Z hľadiska ochrany lokality (keďže patrí medzi Územia európskeho významu) je dôležité spomenúť aj zaznamenanie už minimálne 5 uhynutých dospelých jedincov - samíc roháča veľkého (Lucanus cervus) a jeden živý jedinec pod vyschnutým pňom stromu. Dutín bolo nájdených dostatok, ale rozmerovo skôr menších. Väčšie dutiny vhodné pre sovy, bolo zaznamenaných iba 1-3. Pod žiadnou neboli nájdené pobytové znaky - striekance a vývržky či kosti. Avšak bola prejdená iba malá časť dubového porastu. Bude potrebné navštíviť aj zvyšné časti najmä v okolí kopcov Bučková a Zámok. Zaujímavé môžu byť aj Lacove skaly - keďže sovy majú rady skaly ukryté v lesnom poraste.

Roháč veľký
Strom kde žili roháče
Malá skala v lese
Dutý strom