streda 15. januára 2014

Monitoring sov v Malých Karpatoch

Časť trasy nočného monitoringu v Malých Karpatoch
Koncom decembra končí časť zimného monitoringu lesných sov v Malých Karpatoch. Pomocou diktafónov a nočného monitoringu bolo monitorovaných 16 km² (štyri štvorce o rozlohe 2x2 km). Spracovanie údajov ukázalo relatívne vysokú hustotu sovy lesnej (Strix aluco) v oblasti štvorcov. V oblasti boli zaznamenané i dva ozývajúce sa samce výra skalného (Bubo bubo). V štvorci pokrývajúcom väčšinu masívu Devínskej Kobyly  bolo zaznamenaných 5 teritórií (3 preukázané a 2 predpokladané) sovy lesnej (Strix aluco), čo predstavuje hustotu 1,25 teritória/km². Z celkového počtu štyroch štvorcov v Malých Karpatoch (bez Devínskej Kobyly) o rozlohe 4 km² sú dva mapované metódou nočného monitoringu a jeden štvorec pomocou akustického monitoringu - diktafónmi.V akusticky monitorovaných štvorcoch pohoria Malé Karpaty (8 km²) boli zaznamenané 3 teritóriá v oboch štvorcoch (0,75 teritória/km²). Vo všetkých akusticky monitorovaných štvorcoch celkovo dosahovala hustota 0,9 teritória/km². Vo štvorci mapovanom nočným monitoringom formou bodového transektu boli zaznamenané 3 teritóriá sov - 0,75 teritória/km².

Nižšia hustota v tomto štvorci súvisí zrejme s menej presnou metódou (obmedzený čas na bode, nepoužívanie vábenia) v porovnaní s akustickým monitoringom, keďže porasty sú staršie a kvalitnejšie ako v štvorcoch kde sa používal akustický monitoring. Tieto údaje budú ďalej spracované pre zistenie vplyvu vekovej štruktúry porastov na populáciu sov.