streda 18. februára 2015

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Popis
Naša najmenšia sova s malou hlavou, veľká ako vrabec. Lieta na dlhšie vzdialenosti vo vlnovkách (ako ďatle). Perie je hnedé a pokryté zvrchu bielymi bodkami, zospodu je svetlý s hnedou hruďou a čiarkovaným bruchom. Dĺžka tela je približne 15-17 cm. Váha tela je 47-83 g. Hlas je možné vypočuť tu.

Foto: Karol Šotnár

Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe a Ázii. Obýva ihličnaté a zmiešané lesy. Typickým biotopom sú severské ihličnaté lesy (tajga). Je stály a prelietavý. Počas zimy zaletujú niektoré jedince z hôr do nižších polôh. Podobne vtáky zo severu sa počas zimy vyskytujú v južnejších oblastiach.

Rozšírenie na Slovensku
Populácia na Slovensku sa odhaduje na 1000-1500 párov. Obýva najmä ihličnaté lesy od 410 m n.m. až po hornú hranicu lesa. Vyskytuje sa v oblasti ihličnatých lesov - jedľových a smrekových. Hniezdi najmä v oblasti stredného a severného Slovenska.
Foto: Sergey Yeliseev
Rozmnožovanie
Samec sa zdržuje  v teritóriu počas celého roka. Tok prebieha od začiatku marca. Hniezdi v dutinách stromov a v búdkach. Využíva najmä dutiny po ďatľovi veľkom. Hniezdiť začína koncom apríla až začiatkom mája. Vajcia sú guľaté a biele v počte 3-6. Na znáške sedí iba samica po dobu cca. 28 dní. Potravu nosí samec, samica ostáva pri mláďatách. Starostlivosť o mláďatá trvá v dutine 30 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda po dobu asi 3 týždňov.

Potrava
Potravu loví počas súmraku a úsvitu v lese. Na korisť striehne z vyvýšeného miesta. Na jeseň často loví potravu do zásoby. Korisť predstavujú hlodavce a vtáky. Najmä počas zimy loví viac spevavcov.
Foto: Alastair Rae

Ochrana druhu
Je ohrozený stratou vhodných biotopov - vplyvom ťažby starých lesných porastov, fragmentáciou biotopov a tiež kalamitami. Likvidácia stromov s dutinami predstavuje najväčšie ohrozenie pre tento druh. V intenzívne obhospodarovaných lesoch s nedostatkom dutín pomáha vyvešiavanie vhodných búdok. Časť populácie je ohrozená vplyvom predačného tlaku od väčších druhov sov - najmä sovy lesnej a dlhochvostej. Neprimeraným vyvesiavaním veľkých búdok na malej ploche môže dochádzať k vysokému predačnmu tlaku na menšie druhy sov ako pôtik a kuvičok. Každý ochranársky zásah je potrebné zvážiť s ohľadom na iné druhy, ktoré môžu byť potencionálne vystavené vysokému predačnému a konkurenčnému tlaku.