streda 18. februára 2015

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

Popis
Malá sova s veľkou hlavou, krídla sú guľaté. Lieta priamo s rýchlymi údermi krídel a priamym plachtením. Perie je hnedé a pokryté zvrchu bielymi bodkami, zospodu je svetlý s hnedými škvrnami. Dĺžka tela je približne 20-30 cm. Váha tela je 100-194 g. Hlas je možné vypočuť tu.


Rozšírenie
Vyskytuje sa v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Obýva predovšetkým ihličnaté lesy, menej zmiešané a vzácne listnaté lesy. Typickým biotopom sú severské ihličnaté lesy (tajga). Teritórium obýva počas celého roka, no v čase tuhých zím a osamostatňovania sa mladých jedincov vykonáva i dlhšie prelety (niekoľko 100 km).
 
Rozšírenie na Slovensku
Populácia na Slovensku sa odhaduje na 400-600 párov. Obýva najmä ihličnaté lesy od 600 m.n.m. až po hornú hranicu lesa. Vyskytuje sa v oblasti ihličnatých lesov - jedľových a smrekových. Hniezdi najmä v oblasti stredného a severného Slovenska.

Foto: Hans Olofsson

Rozmnožovanie
Samec ostáva v teritóriu počas celého roka. Tok prebieha najmä od polovice marca. Hniezdi v dutinách stromov a v búdkach. Využíva najmä dutiny po tesárovi čiernom. Vajcia sú guľaté a biele v počte 4-7. Na znáške sedí iba samica po dobu 26-27 dní. Potravu nosí samec, samica ostáva pri mláďatách. Starostlivosť o mláďatá trvá v dutine 30-35 dní. Potom sú ešte dokrmované mimo hniezda.

Potrava
Potravu loví počas noci v lese. Zväčša striehne z pozorovateľne. Korisť predstavujú hlodavce a vtáky, ktorých zastúpenie kolíše počas roka a ročného obdobia.

Juvenil, Foto: Andy Jones

Ochrana druhu
Je ohrozený stratou vhodných biotopov - vplyvom ťažby starých lesných porastov, fragmentáciou biotopov a tiež kalamitami. V intenzívne obhospodarovaných lesoch s nedostatkom dutín pomáha vyvešiavanie vhodných búdok. Časť populácie je ohrozená kolíziami s vozidlami a na niektorých lokalitách vplyvom predačného tlaku od väčších druhov sov - najmä sovy lesnej a dlhochvostej. Neprimeraným vyvesiavaním veľkých búdok na malej ploche môže dochádzať k vysokému predačnmu tlaku na menšie druhy sov ako pôtik a kuvičok. Každý ochranársky zásah je potrebné zvážiť s ohľadom na iné druhy, ktoré môžu byť potencionálne vystavené vysokému predačnému a konkurenčnému tlaku.